تیــــم فونیکــس

علیرضا نوروزی
مدیر طراحی صنعتی
علیرضا نوروزی
بنیانگذار و مدیر عامل
ستاره آقایی
مدیر دفتر و طراح گرافیک