اخذ نمایندگی

متقاضیان به جهت دریافت نمایندگی ملزم به تکمیل مدارک و مستندات مندرج در فرم ” درخواست اخذ نمایندگی” هستند که پس از بررسی توسط  مدیریت قادر به اخذ نمایندگی می باشند.

    توجه: تکمیل این فرم و حتی اخذ مدارک از متقاضی هیچگونه حقی جهت اعطای نمایندگی ایجاد نخواهد نمود.