بررسی راحت ایستگاه کنترل زمینی در Mission Planner

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید صفحه Flight Data ایستگاه کنترل زمینی ( GCS ) تصویر زیر نمای اصلی (H eads-up Display HUD )ایستگاه کنترل زمینی Mission Planner را نشان می دهد .  پس از اتصال به دستگاه ، تله متری داده های Ardupilot را ارسال می کند . نمای مفصلی از […]