ساخت بزرگترين فرودگاه جهان در ترکيه آغاز شد

ساخت بزرگترين فرودگاه جهان در ترکيه آغاز شد دولت ترکيه در ادامه طرح هاي بلندپروازانه[ مطالعه مقاله ]