ساترن 5(Saturn V)

ساترن پنج ساترن پنج یک موشک فضایی سوخت مایع سه مرحله ای آمریکایی است  که[ مطالعه مقاله ]