طراحی زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت

زیرسیستم کنترل و تعیین وضعیت

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت یا ADCS، پایداری وجهت دهی مطلوب ماهواره در طول مدت عمر آن در حضور تمامی اغتشاشات داخلی  و خارجی محیطی ماهواره رابر عهده دارد. ماموریت های مختلف شرایط ویژه ای را برای ماهواره به وجود می […]

طراحی آماری ماهواره (طراحی سیستمی)

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید طراحی سیستمی ماهواره با توجه به هزینه بر بودن ساخت ماهواره باید بتوانیم با روش های نوین احتمال شکست در پروژه ساخت را به حداقل برسانیم، با استفاده از طراحی سیستمی و استفاده از نرم افزار هایی که در مقالات قبلی گفته شد می توانیم این […]