سمینار و رونمایی فونیکس

سمینار و رونمایی فونیکس در این مراسم که با حضور چندی از استاتید و مسِئولین[ مطالعه مقاله ]