طراحی مدار ماهواره

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید مفاهیم اولیه ی مکانیک مدار  قوانین کپلر 1-مدار سیاره ها حول خورشید به صورت بیضی بوده و خورشید در یکی از کانونها قرار دارد. 2-خط واصل سیاره به خورشید در زمانهای مساوی، مساحتهای برابری را جاروب می کند. 3-مجذور دوره تناوب مدار یک سیاره با مکعب […]