نظارت و بازرسی با پهپاد

در نظارت و بازرسی مهمتر از همه ميکرو پهپادها قابليت ماموريت در ساختمان ها و[ مطالعه مقاله ]

کاربرد پهپاد ها در بازرسی صنایع نفت گاز

کاربرد دیگر پهپادها را می توان در اجرا و مدیریت پروژه های بزرگ صنعتی و[ مطالعه مقاله ]

نقش پهپاد ها در طیف سنجی و سنجش از دور

مقدمه وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین کوچک (پهپادها) در ترکیب با دوربین های کم هزینه[ مطالعه مقاله ]

2 Comments

نقش پهپاد ها در سنجش های محیطی

از فیزیک به خاطر داریم، انرژی به سه شکل منتقل می شود:رسانش؛ همرفت؛ و تابش[ مطالعه مقاله ]

کار برد پهپاد در آتش سوزی

مقدمه: بی شک با پیشرفت تکنولوژی و پیچیده تر شدن صنایع، احتمال وقوع حوادث و[ مطالعه مقاله ]