طراحی زیرسیستم مخابراتی ماهواره

زیرسیستم مخابراتی

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید

زیرسیستم مخابراتی

یکی از اصلی ترین زیر مجموعه های ماهواره هست که وظیفه برقراری ارتباطات با زمین، انتقال اطلاعات ماموریتی  را دارد.

زیرمجموعه های زیرسیستم مخابراتی

  1. معماری مخابرات
  2. آنتن
  3. مدولاسیون
  4. فرستنده و گیرنده
  5. ترانسپوندر
  6. نویز

طراحی زیرسیستم مخابراتی

برای طراحی زیرسیستم مخابراتی ابتدا با توجه به مأموریت، باند کاری و نوع  آنتن را مشخص کرده 

و با استفاده از آن توان آنتن، تلفات و مقادیر مورد نیاز طراحی را مشخص می کنیم 

و در پایان با استفاده از اطلاعات آماری جرم و توان این زیرسیستم را تعیین می کنیم

 در این مقاله اطلاعات زیرسیستم مخابراتی یک ماهواره در مدار ژئو محاسبه می شود.

الگوریتم طراحی زیرسیستم مخابراتی

شکل 1 الگوریتم طراحی این زیرسیستم را نشان می دهد.

زیرسیستم مخابراتی

انتخاب آنتن

ماهواره دو لینک ارسال دیتا و تله متری یا فرمان دارد؛ 

که ما برای ماهواره مخابراتی GEO برای جلوگیری از پیچیدگی از همان باندی که برای محموله ماهواره استفاده کردیم،

 برای لینک تله متری هم استفاده می کنیم. با توجه به استانداردهای ITU برای ماهواره GEO باند ku با فرکانس حدودا 12 گیگا هرتز را انتخاب می کنیم.

 با توجه به باند کاری و ماموریت و از لحاظ هزینه، اندازه و در دسترس بودن، آنتن انعکاسی که به شکل سهموی است، بهینه تر می باشد.

محاسبه توان آنتن

با توجه به اطلاعات آماری میزان حجم  اطلاعات را از رابطه 1 محاسبه می کنیم.

زیرسیستم مخابراتی

در ماهواره مخابراتی چون همیشه در دید ایستگاه زمینی است حجم اطلاعات Mpbs 129245.42 است. 

پس برای ارسال داده از باند ku استفاده می کنیم.

محاسبه توان ورودی به آنتن

توان برای ماهواره مخابراتی در ارتفاع GEO در محدوده 200تا 500 وات (dbw23.01 تا dbw26.98)  قرار دارد.

 برای این ماهوارهdbw  23.01 را در نظر می گیریم. ارسال خط موجبری تلفات برابراست با:

زیرسیستم مخابراتی

توان ورودی به آنتن باند ku ماهواره از رابطه 2 محاسبه می شود.

زیرسیستم مخابراتی

  محاسبه EIRP خروجی آنتن های ماهواره

برای مقایسه مناسب ماهواره ها از نظر توانی که در فضا در جهت آنتن خود منتشر می کنند، 

پارامتر توان تشعشعشی ایزوتروپیک موثر یا EIRP تعریف می شود.

این پارامتر مستقل از اینکه بدانیم ماهواره چه آنتنی دارد، نشان می دهد که در سمت آنتن خود چه توانی منتشر می شود.

بهره آنتن انتخاب شده باند ku دارای مقدار زیر است.

زیرسیستم مخابراتی

EIRP خروجی آنتن ماهواره از رابطه 3 محاسبه می شود.

زیرسیستم مخابراتی

محاسبه فاصله بین ماهواره وایستگاه زمینی

با توجه به اطلاعات مدار، H ارتفاع ماهواره از سطح دریا برابر با m 35786000 است 

و h فاصله ی آنتن ایستگاه زمینی از سطح دریا برای تهران برابر با m 1524است. 

زاویه آزیموت زاویه ای است که سبب می شود آنتن زمینی با ماهواره ارتباط برقرار کند 

چون ایستگاه زمینی ما تهران است ما زاویه آزیموت را تقریبا 90 درجه در نظر گرفتیم. 

ازرابطه 4 فاصله بین ماهواره و ایستگاه زمینی را محاسبه می کنیم.

زیرسیستم مخابراتی

محاسبه تلفات

در این بخش تلفات فضای آزاد، تلفات اتمسفر، تلفات خطای زاویه ای و تلفات پلاریزاسیون را محاسبه می کنیم.

محاسبه تلفات انتشار

امواج منتشر شده از آنتن در محیط آزاد واگرا می شود. 

نتیجه اینکه انرژی واصله به واحد سطح در نقاط دور آنتن به مراتب کمتر از انرژی دریافتی در نقاط نزدیک به آنتن می شود.

فرکانس آنتن ku را 12000 مگاهرتز در نظر می گیریم. با توجه به رابطه 5 طول موج این باند را محاسبه می کنیم 

و از رابطه 6 تلفات انتشار را محاسبه می کنیم.

زیرسیستم مخابراتی

محاسبه میزان تلفات ناشی از اکسیژن موجود در اتمسفر

 hAo2ارتفاع اکسیژن موجود در اتمسفر برابر با km 5.3 است. 

میزان تضعیف ناشی ازاکسیژن موجود در هوا درشکل 2 برای باندku  تقریبا برابر با dB/km است. 

در نهایت تلفات ناشی از اکسیژن موجود در اتمسفر از رابطه 7 محاسبه می شود.

زیرسیستم مخابراتی

محاسبه تلفات ناشی از بخار آب موجود در اتمسفر

 hAH2Oارتفاع بخار آب موجود در اتمسفر برابر با km 2.1 است. 

میزان تضعیف ناشی از بخار آب موجود در اتمسفر در شکل 2 برای باند ku تقریبا برابر باdB/km   است. 

در نهایت تلفات ناشی از بخار آب موجود در اتمسفر از رابطه 8 محاسبه می شود.

زیرسیستم مخابراتی
زیرسیستم مخابراتی

محاسبه تلفات ناشی از باران

h R  ارتفاع باران برابر با km6 است.LR`  میزان تضعیف ناشی از باران از شکل 3 با توجه به زاویه آزیموت 

و فرکانس برابر با dB/km 0.5 در نظر گرفته شده است. 

احتمال بارش را چون ایستگاه کنترل و دریافت ماهواره تهران است، 1 درصد در نظر می گیریم.

در محاسبه تلفات باران به شرطی میتوان از رابطه 9 استفاده کرد 

که مسیر انتشار امواج از ماهواره تا ایستگاه زمینی پس از ورود به ارتفاع h R در منطقه بارانی قرار گیرد،

 یعنی (𝐿AREA≥𝑠𝑖𝑛𝛽(hR−h باشد. که 𝐿AREA شعاع منطقه بارانی روی زمین است. 

در غیر این صورت تلفات واقعی پایین تر از تلفات محاسبه شده است  .فرض بر این است 𝐿AREA =100𝑘𝑚 می باشد.

زیرسیستم مخابراتی
زیرسیستم مخابراتی

محاسبه تلفات ناشی ازمه

فاصله ای که چشم غیر مسلح انسان می تواند اشیا را در مه ببیند با sF نمایش داده می شود و اندازه متعارف آن برابر است با:

زیرسیستم مخابراتی

چگالی مه از  رابطه 10 که به طور تجربی به دست آمده، محاسبه می شود.

زیرسیستم مخابراتی

با استفاده از چگالی مه و رابطه 11 می توان تلفات ناشی از مه به ازای هر کیلومتر از عمق آن را محاسبه کرد.

زیرسیستم مخابراتی

ارتفاع مه از آنتن زمینی برابر با km 0.5 است. بنابراین تلفات ناشی از مه از رابطه 12 محاسبه می شود.

محاسبه تلفات ناشی از خطای زاویه

برای محاسبه تلفات ناشی از خطای زاویه ابتدا زاویای شکست در یونسفر و تروپوسفر، 

مجموع خطای زاویه ای و زاویه نصف توان پترن آنتن زمینی را به دست می آوریم.

d1زاویه شکست در یونسفر در بهترین شرایط0 درجه و در بدترین شرایط 003.0=10 درجه می باشد.

d2زاویه شکست در تروپوسفر در بهترین شرایط  017.0درجه یا 1 رادیان و در بدترین شرایط  08.0 درجه یا 5 رادیان است.

مجموع زوایای شکست در یونسفر و تروپوسفر برابراست با:

زیرسیستم مخابراتی

TRCخطای زاویه ای ردیابی در بهترین شرایط 003.0=10  درجه و دربدترین شرایط  017.0درجه یا 1  رادیان می باشد.

خطای زاویه ناشی از باد که باعث لرزش آنتن می شود برابر است با:

زیرسیستم مخابراتی

مجموع خطای زاویه ای برابر است با:

زیرسیستم مخابراتی

برای باند ku به علت قوی بودن ماهواره از آنتن هایی با قطر کوچک تر استفاده می شود. 

با توجه به آمار قطر0.65 متر تخمین زده شده است.

زاویه نصف توان پترن آنتن زمینی از رابطه 13 محاسبه می شود.

زیرسیستم مخابراتی

با داشتن مجموع خطای زاویه ای و زاویه نصف توان پترن آنتن زمینی و با استفاده ازجدول زیر می توان ازرابطه 14 تلفات ناشی از خطای زاویه ای را محاسبه کرد.

زیرسیستم مخابراتی
  

0.0

0

0.2

0.1

0.3

0.2

0.4

0.3

0.6

0.4

1.0

0.5

1.2

0.6

1.5

0.7

1.8

0.8

2.5

0.9

3.0

1

4.2

1.1

4.9

1.2

6.1

1.3

7.7

1.4

10.0

1.5

 

محاسبه تلفات پلاریزاسیون

در انتشار امواج الکترومغناطیسی نحوه نوسان میدان الکتریکی معرف نوع پلاریزاسیون است. 

به طور کلی دو نوع خطی و غیر خطی وجود دارد. در صورت خطی بودن ممکن است پلاریزاسیون افقی یا عمودی باشد .

پلاریزاسیون بیضوی ودایروی از جمله انواع پلاریزاسیون غیرخطی می باشد.

ما پلاریزاسیون رو خطی در نظر می گیریم. با استفاده از رابطه 15 تلفات پلاریزاسیون رو محاسبه می کنیم.

زیرسیستم مخابراتی

محاسبه مجموع تلفات

مجموع تلفات اضافی محیط که از ماهواره تا ایستگاه زمینی ایجاد می شود برابر است با:

زیرسیستم مخابراتی

  محاسبه مجموع تلفات از آنتن ماهواره تا آنتن مرکزی

تلفات فضای آزاد برابر است:

زیرسیستم مخابراتی

مجموع تلفات از آنتن ماهواره تا آنتن زمینی

زیرسیستم مخابراتی

محاسبه EIRPدر ورودی آنتن زمینی

با داشتن EIRP آنتن ماهواره و با استفاده ازرابطه 16 می توان EIRP آنتن زمینی را محاسبه کرد.

زیرسیستم مخابراتی

محاسبه گین آنتن زمینی

برای آنتن  باند ku از یک دیشی با قطر 65.0 متر استفاده می کنیم.

ضریب کیفیت آنتن زمینی برابر است با:

زیرسیستم مخابراتی

راندمان آنتن زمینی برابر است با:

زیرسیستم مخابراتی

گین آنتن زمینی را از رابطه 17 محاسبه  می کنیم

زیرسیستم مخابراتی

محاسبه توان سیگنال در ورودی LNA

تلفات سیستم موجبری در ایستگاه زمینی برابر است با:

زیرسیستم مخابراتی

توان سیگنال در ورودی LNA باند ku از رابطه 18  محاسبه می شود.

زیرسیستم مخابراتی

محاسبه توان سیگنال در ورودی دیکودرخروجی (LNA در ایستگاه زمینی)

توان سیگنال خروجی LNA از رابطه 19 محاسبه می شود که در آن GLNA بهره LNA  است که تقریبا برای 40 می باشد.

زیرسیستم مخابراتی

محاسبه درجه حرارت معادل نویز

با توجه به شکل 4، فرکانس و زاویه فراز، درجه حرارت معادل نویز اتمسفر برابر است با:

زیرسیستم مخابراتی

درجه حرارت معادل نویز کهکشانی با توجه به شکل 4 برابر است با:

زیرسیستم مخابراتی

درجه حرارت معادل نویز زمین که بخشی از آن از طریق لوبهای فرعی آنتن زمینی و سیستم وارد می شود به طور ثابت برابر است با:

زیرسیستم مخابراتی

ضریب مربوط به گین لوبهای فرعی آنتن زمینی (تعیین کننده بخشی از توان نویز زمین که از طریق لوبهای فرعی وارد میشوند). به طور ثابت برابر است با:

زیرسیستم مخابراتی

درجه حرارت معادل نویز آنتن، با توجه به اینکه آنتن از مواد مناسبی ساخته می شود این مقدار را تقریبا برابر صفر در نظر می گیریم.

زیرسیستم مخابراتی

در نهایت درجه حرارت معادل نویز از رابطه 20  برای باند ku به دست می آید.

زیرسیستم مخابراتی
زیرسیستم مخابراتی

محاسبه دمای معادل نویز در گیرنده

دمای معادل نویز موجبر با توجه به اینکه این مقدار تقریبا برابر با درجه حرارت محیط است، برابر است با:

زیرسیستم مخابراتی

راندمان موجبر هم مقدار ثابتی است:

زیرسیستم مخابراتی

محاسبه دمای نویز و پهنای باند فرکانسی و توان نویز در ورودی LNA برحسب dB

خطای مورد نیاز برای باند ku حدودا  در نظر می گیریم. با توجه به آمار برای باند ku مدولاسیون D-QPSK استفاده می کنیم 

و با توجه به شکل 5 میزان سیگنال به نویز را به دست می آوریم.

زیرسیستم مخابراتی

Pnاز رابطه 22 محاسبه می کنیم.

زیرسیستم مخابراتی
زیرسیستم مخابراتی

با توجه به رابطه 23  پهنای باند برابر است با:

زیرسیستم مخابراتی
زیرسیستم مخابراتی

جرم وتوان زیرسیستم مخابراتی

با توجه به به مرجع MEMS based Sun Sensor on a Chip).)  

وزن و توان پارامتر های زیرسیستم مخابراتی به صورت درصدی از مقادیر این مرجع تعیین شده است.

توان فرستنده را  7.1065 وات و وزن فرستنده 7.2 درصد جرم خشک ماهواره، 7.59 کیلوگرم

 و وزن گیرنده 7.59 کیلوگرم و توان آن را 213.75.213 وات و جرم آنتن را با توجه به این که قطر 25.0 متر است 1.5کیلوگرم.

 و تجهیزات رزو هم 16 کیلوگرم در نظر می گیریم. در مجموع جرم زیرسیستم مخابراتی 9.136 کیلوگرم و توان آن 45.1279 وات است

جرم و توان زیرسیستم TT&C

جرم و توان ای زیرسیستم را در بخش طراحی آماری بدست آوردیم، که وزن آن 31.88 کیلوگرم و توان آن 33.1330 وات است.

درخت کارکرد و محصول زیرسیستم مخابرات

شکل 6 درخت کارکرد و شکل 7 درخت محصول زیرسیستم مخابراتی را نشان می دهد.

زیرسیستم مخابراتی
زیرسیستم مخابراتی

#شرکت_ آشیانه_ ققنوس _ایرانیان #فونیکس_رویاهات_باش #فونیکس #هوش _هوافضا #علیرضا _نوروزی #پهپاد

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید

میانگین امتیاز / 5. تعداد آرا:

اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید