بازدید از شرکت

شرکت آشیانه ققنوس  ایرانیان در میدان آزادی، انتهای خیابان دامپزشکی، خیابان محمد خانی واقع هست.

ساعت کاری شرکت از 8 تا 17 می باشد.

توجه:مراجعه حضوری با تعیین وقت قبلی می باشد.