تمام نقشه ها به صورت عملی می باشند و قابلیت ساخت را دارند.

نکته:

تمامی نقشه ها باید با نرم افزار های نقشه کشی ابتدا اجرا شوند سپس با اندازه های دلخواه و یا استانداردی که داخل قسمت اطلاعات نقشه نوشته شده چاپ شود.

مدل هواپیما Opus

مدل هواپیما Mini Funtana

مدل هواپیما Akro

مدل هواپیما Cap 10

مدل هواپیما Enter Trainer

مدل هواپیما Maricardo

مدل هواپیما Yak54 3D

مدل هواپیما Paper wing

مدل هواپیما F 15 eagle

مدل هواپیما TUFNUT

مدل هواپیما SPEED FIRE 

مدل هواپیما WREN