ما چه کسانی هستیم؟

تیم فونیکس

معرفی
علیرضا نوروزی
مدیر طراحی صنعتی
علیرضا نوروزی
بنیانگذار و مدیر عامل
خانم آقایی
ستاره آقایی
مدیر دفتر و طراح گرافیک